Ay: <span>Mayıs 2016</span>

WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised)

WISC-R

Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised

(Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) 

WISC-R dünyada, günümüzde 6-16 yaş grubundaki çocukların zeka seviyesini belirleyen geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın zeka testidir. Ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında da geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan testtir. Test zekayı oluşturan birçok farklı alanı incelemektedir. Ve bu alanlardan doğan toplam sonuç bize zekayı vermektedir.

Küçük Einstein

WISC-R zeka testi 1949 yılında David Weschsler tarafından oluşturulmuştur. Daha sonra gerekli düzenlemeler yapılarak günümüzdeki haline getirilmiştir.

WISC-R Zeka Testi genel zeka bölümü hakkında bir sonuç elde etmemizi sağlarken, çocuğun test sırasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunmaktadır. Uzmanın fark ettiği herhangi bir durumla ilgili de aileye danışmanlık verilebilmektedir.wisc-r

Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Testin uygulama süresi 1–2 saattir. WISC-R Zeka Ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölümü olarak iki sınıfa ayrılır;

A) Sözel

1-Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.

2-Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.

3-Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.

4-Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.

5-Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.

6-Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

B) Performans

1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.

2-Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.

3-Küplerle Desen; Görsel–hareketsel–mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.

4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça–bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.

5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psiko-motor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.

6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür-zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.wisc-r

WISC-R Testi kullanılarak sadece IQ tayini yapılmamakta, alt testlerden elde edilen bulgular teker teker ele alınarak pek çok sonuç elde edilmektedir. WISC-R Testi gerekli bilgi birikimi ve klinik donanıma sahip uygulayıcılar tarafından yorumlandığında verimli bir sonuç elde edilir.

WISC-R Testi, zeka , zeka değişkenleri ve pek çok davranış problemleriyle ilgili öngörü elde edebileceğimiz bilgiler de içermektedir. Bunlardan bazıları,

 • Öğrenme Güçlüğü,
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
 • Özgüven Eksikliği,
 • Okul – Sınav Kaygısı,
 • Enürezis ve Enkoprezis,
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları,
 • Uyum ve İletişim Problemleri,
 • İçe Kapanıklıktır.

Çocukların zekası oldukça esnektir, ve bir o kadar da etkileşime açıktır. Dolayısıyla WISC-R testinden aldığınız sonuçları çocuğunuzun geliştirilmesi veya dikkat edilmesi gereken yönleri olarak değerlendirmeniz hem çocuğunuzun geleceği, hem de sizin çocuğunuzla ilişkinizin korunması açısından son derece önemlidir.

WISC-R genel zeka bölümü hakkında bir yordama yapabilmemizi sağlarken, çocuğun test sırasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunmaktadır. Bu sayede davranış problemleri ve ileride oluşabilecek kişilik bozukluklarının tanısını koyabilmede yardımcı olmaktadır. Çocuğun teste yorumu test sırasındaki sıkılma durumu, test sırasında bahsettiği konulardan çocuk ile ilgili genel bilgi edinebilmek de mümkündür. Sözel bölümü oluşturan alt testler sözel anlama-kavrama gerektiren bilişsel etkinlikler de çocuğun içerisinde bulunduğu yaş normlarına göre zihinsel gelişim düzeyini değerlendirirken, performans bölümündeki alt testler ise çocuğun algısal organizasyon gerektiren bilişsel etkinliklerde ne durumda olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur.

WISC-R Zeka Testi’nin alt testleri arasındaki ilişkilere bakılarak çocuğun mekansal ve kavramsal yetenekleri, bilgi kazanma ve kullanabilme yetenekleri ve genel bilgisini sıralama yetenekleri gibi yetenekleri de değerlendirilebilmektedir. Bu gibi yeteneklerde çocuğun ne durumda olduğunu görmek onun eğitim planını oluşturmada eğitimcilere de yardımcı olmaktadır.

WISC-R zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşulların sağlandığından emin olunmalıdır.

 • Aç olmamalıdır
 • Dinlenmiş olmalıdır
 • Uykusunu almış olmalıdır
 • Hasta olmamalıdır.
 • İlaç kullanılıyorsa ve ilacın sakinleştirici/uyku getirici etkisi varsa ilaç etkisi altında olmamalıdır.

Testin sonucunu etkileyecek tüm bu koşulların iyiliği sağlanmış olması gerekir. Rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Tüm bu koşullar muhakkak sağlanmalıdır. Bu koşulların yerine getirilmemesi testin sağlığı açısından olumsuz bir durum oluşturur. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir. Çocuk uygulamaya getirilirken “test, zeka testi, sınav” gibi terimler duymamalıdır. Bunun yanında çocuğa “İyi yap, dikkatli yap, iyi dinle” gibi kaygı arttırıcı komutlar verilmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılır.

WISC-R zeka testi uygulanarak çocuğun sözel anlama-kavrama, algısal organizasyon ve dikkatinin dağılabilirliği gibi alanlardaki durumuna da bakılmaktadır. Bu gibi alanlardan herhangi birinde sorun varsa (bazen birkaçında veya hepsinde de olabilmektedir) bu durum tespit edilip gerekli uyarılar ve müdahale yapılmaktadır.

KRM GELİŞİM’de test uygulaması randevu ile ve tek oturumda gerçekleştirilmekte ve yaklaşık bir hafta içinde değerlendirme ve raporlaması yapılmakta, aileye de gerekli bilgiler aktarılmaktadır. Test uygulama koşulları için bizimle iletişime geçiniz.

KRM GELİŞİM

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) Kişilik Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri “doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 550 maddeden oluşan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunun objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir ölçektir. Bugün Amerika Birleşik Devletinde en sık kullanılan ve üzerinde çok miktarda araştırma yapılan kişilik envanterinden biridir. Ayrıca birçok Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkeleri için standardizasyonu yapılmıştır.

MMPI

Testin Tanımı: Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. “Doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 550 madde (kitap formunda 16 soru tekrarlanmaktadır ve böylece 566 maddedir) ve 4′ü geçerlilik olmak üzere toplam 14 alt testten oluşmaktadır.

Testin Türü: Çok yönlü değerlendirme yapılabilen bir Kişilik testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup, bir oturumda bir kişiye uygulanabilir.

Uygulama Şekli: Bir soru kitapçığı ve cevap formu bireye verilerek, kitapçıkta yer alan yönergeye uyması istenir. Bireyin soru kitapçığında yer alan maddeleri kendisine göre “doğru”, “yanlış” ya da “bilmiyorum” şeklinde yanıtlaması ve cevap formuna kodlaması gerekmektedir.

MMPI Kişilik Testi Hangi alanlarda ve kimlere uygulanır: MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır: Depresyon, Hipokondriazis (Hastalık hastalığı), Histeri (Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik (cinsel tercih ve eğilimler), Paranoya (Şüphecilik), Psikasteni (Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük (çekingenlik).

MMPI

MMPI Kişilik testi Hastalık tanısı dışında ne için kullanılır: MMPI çok yönlü kişilik envanteri sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir. Uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir. Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olarak uygun olup olmadığını belirlemekte ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de kullanılabilmektedir.

MMPI Kişilik testi iş yerlerinde hangi amaçla uygulanır: MMPI kişilik testi işe yeni eleman alımlarında ya da mevcut çalışanlar üzerinde kişinin göreve uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve gelişim alanlarının belirlenebilmesi amacıyla da büyük şirketler tarafından kullanılmaktadır.

Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Bu testi uygulayabilecek kişilerin üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları olması gerekmektedir. Testi uygulayabilmek bir eğitim sürecini gerektirmezken yorumlayabilmek için MMPI üzerine eğitim almış olması gerekmektedir.

KRM GELİŞİM

SCL 90-R (Symptom Check List)

Testin Tanıtımı: Bireyde var olabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların düzeyini belirlemek için kullanılan bir ölçme aracıdır. 9 alt test ve 1 tane de ek skala olarak adlandırılan toplam 10 adet alt testten oluşmaktadır.

SCL-90R

Test Parametreleri: Somatizasyon belirtileri, Anksiyete belirtileri, Obsesyon belirtileri, Depresyon belirtileri, Psikotik beliritiler, Paranoid düşünce bozukluğu belirtileri, Fobik belirtiler, Genel belirti indeksi

Uygulanacak Yaş Grubu: 17 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel  ve grup olarak uygulanabilen bir ölçektir.

Uygulama Şekli: Bireye 90 maddeden oluşan ve 5 dereceli likert tipi cevaplanan soru formu verilir ve formda yer alan yönergeye uyması istenir.

Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Üniversitelerin psikoloji, psikolojk danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları ve psikiytaristler tarafından uygulanabilir. Uygulayıcının SCL-90 Belirti Tarama testini uygulaması için özel bir eğitim alması gerekmektedir.

Not: SCL 90-R psikolojik belirti tarama maksadıyla geliştirilmiş bir testtir. Hastalık tanısı konulmaz.

KRM GELİŞİM

CAT (Children’s Apperception Test)

Çocuklarda Tematik Algı Testi

C.A.T. testi, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmaktadır. 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir.

cat

C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır. Ayrıca yine çocuğun yapısı ve büyümeyle ortaya çıkan problemlere çocuğun reaksiyonunun dinamik işleyişini de öğrenmeyi amaçlayan bir projektif testtir.

KRM GELİŞİM

LOUISA DUSS Psiko-analitik Hikayeler Testi

TESTÇocuktaki olası çatışmaların saptanması amacıyla uygulanmaktadır. Test on (10) tane yarım bırakılmış hikayeden oluşmaktadır. Yarım bırakılmış hikayeler, test uygulanan kişiye okunarak, hikayeleri tamamlaması istenir.

 • Süreye dayalı bir test değildir.
 • Projektif (kişilik) testtir.
 • Çocuklara ve yetişkinlere uygulanabilir.
 • Bireysel bir testtir.
 • Bir oturumda bir kişiye uygulanır.

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

 • 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.
 • Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.2-yaş-zeka
 • Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.
 • Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.
 • Çevre koşullarının bebek ve çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerini etkileyebileceği göz önüne alınarak envanterin gelişimsel gecikme riski taşıyabilecek alt sosyo-ekonomik düzey çocuklarına uygun olarak geliştirilmesine dikkat edilmiştir.
 • AGTE, 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.
 • Bu şekilde uygulama, annelere gelişim açısından önemli davranışları daha iyi gözleyebilme ve çocukları daha iyi tanıyabilme olanağı sağlamaktadır.
  Bu envanter, anneler dışında babalar, bakıcılar ve öğretmenler tarafından da yanıtlanabilir.
 • Ancak, okul veya kurumlarda uygulandığında bilgi çocuk gelişimiveren kişinin çocukla olan ilişkisinin niteliğinin bilinmesi önemlidir.
 • Envanter, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine de olanak sağlar.
 • Envanter “Evet, Hayır, Bilmiyorum” şeklinde yanıtlanan 154 maddeden oluşmuştur.
 • Sorular gelişimin farklı, ancak birbiriyle ilişkili alanlarını (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba-Motor, Sosyal Beceri-Özbakım) temsil edecek biçimde düzenlenmiştir.

KRM GELİŞİM

PEABODY Alıcı Dil Gelişimi Testi

peabody

2-12 yaş arası çocuklara uzman kişiler tarafından uygulanan performans testidir. Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Bireylerden kartın her iki tarafında bulunan dört resimden söylenilene uygun resmi göstermesi istenir. Test; çocukta alıcı dil becerilerini, kelime-kavram bilgisinin gelişimini saptamada kullanılır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Sonuca göre dil gelişimiyle ilgili olarak uzman desteğiyle erken önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

KRM GELİŞİM

BEIER Cümle Tamamlama Testi

Projektif bir testtir. İki formdan oluşur. Form A 56 madde, Form B ise 67  maddeden oluşmaktadır. Beier cümle tamamlama testi bireylerin duygularını incelemede tamamlanmamış cümlelerden oluşmaktadır. Testin süre sınırı olmasa da bireyin ne kadar zamanda cevapladığına yorumlamada dikkat edilir. Bireylerin kişiliklerini değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Form A 8-16 yaşlar için;

Form B 13 yaş ve üstü için uygulanır.

Test  bireysel  olarak uygulanabildiği gibi grupla da uygulanabilen bir testtir. Bireylerden tamamlanmamış cümleleri tamamlamaları istenir. Puanlama da bu tamamlamalar üzerinden yapılır.

KRM GELİŞİM

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

Porteus labirentleri testi 15-30 dakika arasında uygulanabilen ve çeşitli zorluk derecesindeki labirentlerden oluşur. Test uygulamasında kalemle çizilen çizgi ile çıkmaz yollara girilmemesi ve çizgilerin geçilmemesi gibi kurallara uyarak labirentin çıkış noktasına ulaşılması beklenir. WISC-R zeka testinin labirentler alt testindeki uygulama ile bazı farkları olmakla beraber yapı olarak benzerlik gösterir. Porteus testi üç yaş dan itibaren uygulanan bir zeka testidir.

porteus-L

 • Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılan bir yetenek/zeka testidir.
 • 12 labirentten oluşan test sözel açıklamaya dayanmamaktadır.
 • Bireysel zeka testi olarak kullanılan testin uygulanmasında süre sınırlaması yoktur.
 • Uygulandığı yaş dilimi 3-14 yaşlarıdır.
 • Bir oturumda bir kişiye uygulanan bireysel bir testtir.
 • Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanır.

 
 

KRM GELİŞİM

MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ

Envanterin Kullanım Alanı:

Mesleki Yönelim Envanteri lise ve dengi okulların bütün sınıflarında okuyan öğrencilerin yükseköğretim programlarına olan ilgi ve isteklerini belirleyerek onların gerçekçi tercihler yapabilmelerine yardım etmek amacı ile kullanılabilir. Buna göre, öğrencilere verilecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri içinde Mesleki Yönelim Envanterinin geniş bir kullanım alanı vardır.

Mesleki Yönelim Envanteri ilgili uzmanlar, rehber öğretmenler, danışman öğretmenler ve sınıf öğretmenleri tarafından kullanılabilir. Ancak, envanterin uygulama, değerlendirme ve yorumlanmasında burada verilen açıklamalara uyulması gerekir.

 

Envanterin Kapsamı:

Mesleki Yönelim Envanteri, bir açıklama ile birlikte, her biri 6 durumu içeren 60 madde ve 360 seçenekten oluşmaktadır. Her maddede verilen 6 seçenekten her biri bir yönelim alanı ile ilgili bulunmaktadır.

Envanteri cevaplayan kişi, öncelikle olmak veya yapmak istediği durumu gösteren seçeneklerden istediği kadar seçim yapabilmektedir.

Her maddede verilen seçenekler, yerine göre, bazen kişinin olmak istediği bir meslek adamı, bazen de bir meslekle ilgili bir etkinlik biçiminde ifade edilmiştir. Bunların her bir yönelim alanına göre dağılımında gerekli denge sağlanmıştır.

 

Envanterde Kapsanan Mesleki Yönelim Alanları:

Envanterde yer alan mesleki yönelim alanları belirlenirken, Ülkemizde bir mesleğe yönelten mevcut yükseköğretim programlarının tamamı dikkate alınmıştır. Bunun için, önce mevcut yükseköğretim programlarının bir dökümü yapılmış; sonra, programlar arasındaki ilişkiler, benzerlikler ve ayrılıklar dikkate alınarak, programlar gruplandırılmıştır. Genel bilimsel sınıflamalar da göz önünde bulundurularak, gruplar üzerinde yapılan inceleme sonunda 6 ayrı mesleki yönelim alanı belirlenmiştir;

Teknik ve Fen Alanı

Sosyal Bilimler Alanı

Tıp ve Sağlık Alanı

İdare ve Ekonomi Alanı

Edebiyat ve Dil Alanı

Güzel Sanatlar Alanı

 

KRM GELİŞİM’de uzmanlarımız tarafından uygulanan envanter 8. sınıf ve Lise öğrencilerine yönelik olarak mesleki ilgi, yetenek ve buna bağlı doğru seçimleri yapabilmeleri ile ilgili oldukça güvenilir sonuçlar ortaya koyabilmektedir.

Not: Mesleki Yönelim Envanteri Prof. Dr. Muharrem Kepçeoğlu tarafından oluşturulmuştur.

KRM GELİŞİM